Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 ( 20/09/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Ngày 19/9/2023 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1021 /QĐ-UBND Về việc Về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Lý do và sự cần thiết 

Thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 (Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017); trong đó đã xác định một số chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn đến năm 2030 như sau:

- Về dân số đô thị: Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị đạt 35%; đến năm 2030 đạt tỷ lệ 43,5% dân số toàn tỉnh.

- Về hệ thống đô thị: 

+ Đến năm 2025: Toàn tỉnh có 21 đô thị, bao gồm: 01 đô thị loại I (TP Bắc Giang); 01 đô thị loại III (thị trấn Chũ); 04 đô thị loại IV (TT.Thắng mở rộng; TT.Bích Động; TT.Đồi Ngô và TT.Vôi); 15 đô thị loại V là thị trấn (Neo, Cao Thượng, Cầu Gồ, An Châu, Thanh Sơn, Phì Điền, Nhã Nam, Bố Hạ, Nếnh, Kép, Mỏ Trạng, Phương Sơn, Phố Hoa, Bách Nhẫn, Tân Sơn).

+ Đến năm 2030: Toàn tỉnh có 24 đô thị, bao gồm: 01 đô thị loại I (TP Bắc Giang); 01 đô thị loại III (thị xã Chũ); 05 đô thị loại IV (thị xã Việt Yên, thị xã Hiệp Hòa, thị trấn: Đồi Ngô, Vôi, Neo); 17 đô thị loại V: Cao Thượng, Cầu Gồ, An Châu, Thanh Sơn, Phì Điền, Nhã Nam, Bố Hạ, Kép, Mỏ Trạng, Phương Sơn, Tân Sơn, Long Sơn, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Bỉ, Việt Lập, Biển Động.

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến Chương trình phát triển đô thị và Quyết định phê duyệt đề cương điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 28/9/2022.

Các nội dung chính của đề cương điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 như sau:

Tên, phạm vi nghiên cứu:

a) Tên Chương trình: Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

b) Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh bao gồm toàn bộ các đô thị hiện có và các đô thị dự kiến thành lập đến năm 2030 trên địa bàn các huyện, thành phố phù hợp với định hướng phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu:

- Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 nhằm phù hợp với Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tiếp theo.

- Hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển phù hợp Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc.

- Làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch xây dựng đô thị, lập điều chỉnh hồ sơ chương trình phát triển đô thị từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển đô thị phù hợp với trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của mỗi đô thị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung điều chỉnh Chương trình:

Nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 tuân thủ theo quy định về lập chương trình phát triển từng đô thị tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Đánh giá quá trình thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017; trên cơ sở đó, khái quát thực trạng phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh (gồm các đô thị hiện hữu và các đô thị dự kiến thành lập).

- Xác định lộ trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

- Xác định các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2030 theo các Quy hoạch, kế hoạch, chương trình có liên quan đã được phê duyệt thời gian qua.

- Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị.

- Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương; trong đó phải đề xuất nguồn lực ngân sách Nhà nước gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp huyện, cấp tỉnh, nhằm đảm bảo tính khả thi triển khai các dự án đầu tư.

- Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Tài liệu đính kèm:
1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430520