Đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ( 08/09/2023 )

Đơn vị tư vấn lập Đề án: Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Đề án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023  về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về đính chính Quyết định số 208/QĐ-UBND, ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn và các chỉ tiêu phát triển đô thị. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đô thị trên toàn tỉnh, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi đô thị.

Đây là cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị, thành lập các phường, thị trấn trong tương lai. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 đô thị, gồm 10 đô thị hiện hữu là: thành phố Hòa Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), thị trấn Mai Châu (Mai Châu), thị trấn Cao Phong (Cao Phong), thị trấn Bo (Kim Bôi), thị trấn Ba Hàng Đồi và thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc). 3 đô thị mới là: huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, xã Phong Phú (Tân Lạc) và Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đạt tiêu chí đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 39% - 46,16%.

Đến năm 2030, tiếp tục phấn đấu nâng lên 16 đô thị. Trong đó, phát triển 2 đô thị hiện hữu lên đô thị loại IV là: thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), thị trấn Bo (Kim Bôi). Phát triển 3 đô thị mới là: xã Dũng Phong (Cao Phong), Ân Nghĩa (Lạc Sơn), Vạn Mai (Mai Châu) đạt tiêu chí đô thị loại V. Đưa tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 43,19% -50,57%.

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999