công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2020 ( 10/03/2021 )

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Cục Phát triển đô thị công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2020 (Mẫu 9c-CK/TS theo quy định tại Điều 11 Thông tư 144/2017/TT-BTC).

https://drive.google.com/file/d/1nYlky0DHK4VSCFa9r7XSCHjcEQw0zQ5e/view?usp=sharing

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430287