công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ( 29/01/2021 )

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.


Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-PTĐT ngày 25/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;
Cục Phát triển đô thị công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và dự toán
ngân sách năm 2020, chi tiết tại:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999