Bắc Giang: Tăng cường biện pháp quản lý nâng cao chất lượng các dự án khu đô thị, khu dân cư ( 26/08/2020 )

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và chống thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư.


Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác lập, thẩm định các đồ án quy hoạch khu dân cư, khu đô thị; đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; quan tâm hơn nữa việc quy hoạch xây dựng các hạng mục hạ tầng xã hội như: công trình công cộng, cây xanh, hồ nước… nâng cao chất lượng mỹ quan đô thị, tạo ra môi trường sống tốt hơn cho người dân sống trong dự án cũng như khu vực lân cận.

Cung cấp danh sách, địa chỉ các chủ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư cho Cục Thuế tỉnh theo dõi; phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án kê khai, nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng (trừ các dự án đã được UBND huyện, thành phố kiểm tra); phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao cho các huyện, thành phố quản lý, sử dụng; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Chủ đầu tư và không xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư khi chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất. Ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Chủ đầu tư lập hồ sơ, phương án giá trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện theo quy định của pháp luật khi xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhất là các điều kiện về hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai, hoàn thành công tác đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án đã được phê duyệt; chỉ xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tối đa không quá 80% quỹ đất ở chủ đầu tư được phép kinh doanh, chuyển nhượng trước khi quyết toán dự án.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành quyết toán, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, nghĩa vụ tài chính phát sinh sau quyết toán và bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước theo Quyết định chấp thuận đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng lần cuối cùng đối với toàn bộ số diện tích đất ở còn lại.

Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ thẩm tra quyết toán theo đề nghị của các Chủ đầu tư; hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh sau quyết toán vào ngân sách Nhà nước. Sau khi thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án, phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin dự kiến nghĩa vụ tài chính phát sinh sau quyết toán cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án.

Phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố nơi thực hiện dự án đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh sau quyết toán vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn UBND huyện, thành phố chỉ tiếp nhận tài sản của dự án theo chấp thuận đầu tư khi dự án đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, đã được quyết toán dự án theo kết quả thẩm tra của Sở Tài chính, Chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ tài chính sau quyết toán vào ngân sách nhà nước; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản bàn giao của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và các loại thuế khác phát sinh từ hoạt động của dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thành phố biết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

UBND huyện, thành phố nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trong việc quản lý quy hoạch, kiến trúc; thực hiện cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế đô thị được phê duyệt, thiết kế mẫu nhà ở; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền quản lý.

Tổ chức giám sát việc thực hiện hợp đồng dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức giám sát thường xuyên về tiến độ và chất lượng thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công và khắc phục những tồn tại để bảo đảm chất lượng công trình cũng như các yêu cầu trong hợp đồng dự án đã được ký kết.

Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án ngay sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản bàn giao của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác có liên quan.


Nguồn: Bacgiang.gov.vn

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3430999