PHIÊN A: Từ kế hoạch hành động đến kế hoạch quản lý: biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị ở Việt Nam (14/11/2012)

Nhà xuất bản:
Tác giả : Lawrie Wilson
Ngày xuất bản : 28/10/2012
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung

Thách thức lớn mà các nhà quy hoạch đô thị ở Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay là làm thế nào để đảm bảo cho các thành phố có khả năng chống chịu với khí hậu trong một khung phát triển bền vững vào năm 2100.
Tại Việt nam có nhiều nghiên cứu về biến đổi khí hậu, cụ thể về những ảnh hưởng/tác động do biến đổi khí hậu gây ra dựa trên các hiện tượng khí hậu cực đoan và các mô hình số trên máy tính về các biến đổi dự kiến sẽ xảy ra với thời tiết. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít nghiên cứu về các ứng phó thích hợp với biến đổi khí hậu gồm khả năng thích ứng và giảm thiểu, trong đó thích ứng là có những điều chỉnh cần thiết về môi trường xây dựng và tự nhiên để đảm bảo khả năng chống chịu với các tác động biến đổi khí hậu, và xử lý các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu.
Lượt truy cập:
3431086