PHIÊN A: Thành phố sinh thái là gì? năm đặc điểm của thành phố sinh thái (01/11/2012)

Nhà xuất bản:
Tác giả : Arish Dastur
Ngày xuất bản : 28/10/2012
Tài liệu đính kèm:    
Nội dung

Có một xu hướng ở nhiều quốc gia Châu Á hình thành nhiều dự án phát triển khác nhau, được gọi là “Thành phố Sinh thái”. Một số dự án liên quan đến dự án phát triển nhà hoặc các khu sinh thái bao quanh, những dự án khác liên quan đến việc xây dựng các đô thị vệ tinh mới, các dự án còn lại đề cập đến những thay đổi trong toàn thành phố. “Hội nghị đô thị Việt Nam 2012” đã tạo cơ hội trao đổi các ý tưởng về tiêu chuẩn của “Các thành phố sinh thái”. Vì thuật ngữ này được quá nhiều người viết sử dụng, mỗi người lại có một mục đích khác nhau, ngữ cảnh sử dụng khác nhau nên rất khó để hiểu rõ thuật ngữ “Thành phố sinh thái” là gì. Để khuyến khích mọi người tham khảo các công cụ hỗ trợ về các thành phố sinh thái – những hướng dẫn kịp thời của Việt Nam là rất quan trọng khi đặt câu hỏi: Thực sự, thành phố sinh thái là gì?
Thuật ngữ “Eco City” là dạng viết tắt của “Thành phố sinh thái”. “Sinh thái” hiểu theo nghĩa rộng là hệ thống thiên nhiên trong đó các nhân tố hữu sinh và vô sinh kết hợp với nhau trong các mối quan hệ phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau cùng với môi trường tự nhiên. Bài tham luận này tập trung mô tả ngắn gọn năm đặc điểm của sinh thái học và kiểm chứng những đặc điểm này liên quan tới khái niệm thành phố Sinh thái.
.................................
Lượt truy cập:
3430999